Reklamationer & Klagomål

Reklamation
Med reklamation avses t ex. att en kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring vår kundtjänst på 08-545 813 40 och/eller fråga efter Nina Ekehammar.

Klagomål
Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål skall alltid ske skriftligen. Det skickas till, Spiltan Fonder AB, Klagomålsansvarig, Riddargatan 17, 114 57 STOCKHOLM.
 
Handläggningstider
En reklamation bör kunna åtgärdas omedelbart. Om detta inte är möjligt gäller samma tider och rutiner som för klagomål.
Ett klagomål bör åtgärdas inom fem arbetsdagar, om ärendet kräver längre utredning/handläggning underrättar vi dig inom fem arbetsdagar och lämnar besked om när åtgärd/svar kan erhållas.
Om du som kund inte är nöjd med Spiltan Fonders hantering av ditt klagomål så vänder du dig först och främst till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, 0200 - 22 58 00 eller till Kommunens konsumentvägledare för vägledning. Webbplats: www.konsumenternas.se